Προγεννετικός Έλεγχος

Home / Προγεννετικός Έλεγχος

Σύντομη περιγραφή-ορισμός

Ο προγεννητικός έλεγχος είναι ο έλεγχος που αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση ορισμένων παθήσεων και συνδρόμων του εμβρύου, με σκοπό να εξασφαλίσει όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες στους γονείς, σχετικά με την ύπαρξη μίας νόσου, την πρόγνωση της, τις πιθανές επιπτώσεις στο έμβρυο, ώστε να αποφασίσουν για τη συνέχιση ή μη της κύησης.

Ταξινόμηση

Οι μέθοδοι προγεννητικού ελέγχου είναι είτε άμεσες, δηλαδή εφαρμόζονται στο έμβρυο, είτε έμμεσες δηλαδή εφαρμόζονται στη μητέρα, οπότε εμμέσως εξάγονται συμπεράσματα για την κατάσταση υγείας του εμβρύου.

Οι βασικές άμεσες μέθοδοι είναι:

 • H υπερηχογραφία,
 • H αμνιοπαρακέντηση,
 •  H λήψη τροφοβλαστικού ιστού,
 • H αιμοληψία από το έμβρυο (ομφαλιδοκέντηση, διακαρδιακή, διηπατική),
 • H βιοψία του δέρματος και των μυών του εμβρύου,
 • H μαγνητική τομογραφία,
 • H εμβρυοσκόπηση,
 • H αμνιοσκόπηση,
 • H καρδιοτοκογραφία.

Οι έμμεσες βασίζονται σε:

 • Eνδείξεις από το αίμα της μητέρας (εμβρυικά κύτταρα, ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός αντισωμάτων, προσδιορισμός ορμονών, προσδιορισμός διαφόρων ουσιών)
 • Kαι από τα ούρα (προσδιορισμός διαφόρων ορμονών).