Εφηβεία

Home / Εφηβεία

«Τα αποτελέσματα του εμβολί­ου GardasiI, προϊόν έρευναs τns εταιρίαs Merck, που δού­λεψε πάνω στο πολύτιμο αυ­τό εμβόλιο, προέκυψαν από τη μελέτη 12.167 γυναικών ηλικίαs 16-23 ετών από 13 διαφορετικές χώρες. Οι ερευ­νητές πιστεύουν ότι το εμβό­λιο θα είναι πιο αποτελεσματι­κό αν χορηγείται πριν την εφηβεία».

Ο καρκίνος του τρα­χήλου τns μήτρας είναι ένας καρκίνος που σκοτώνει 274.000 γυναίκες το χρόνο παγκοσμίως.Σχετίζεται με τη μόλυνση του τραχήλου της μήτρας από κάποια «ε­πικίνδυνα» στελέχη του ιού HPV, δη­λαδή του ανθρώπινου ιού των κονδυ­λωμάτων. Η μόλυνση από τον ιό δεν σημαίνει αναγκαστικά και ανάπτυξη του συγκεκριμένου καρκίνου, στις πε­ριπτώσεις όμως που αναπτύσσεται καρκίνος ανευρίσκεται ο ιός HPV, και μάλιστα συχνότερα ανευρίσκονται συγκεκριμένα στελέχη αυτού, που έ­χουν μεγαλύτερη ικανότητα εκτροπής των κυττάρων από το φυσιολογικό κυτταρικό κύκλο, και πρόκλησης καρ­κίνου. Η εξάπλωση του ιού αυτού στις μέρες μας είναι πολύ μεγάλη, όμως η συσχέτιση αυτού του καρκίνου με τον ΗΡV δίνει την πολύτιμη δυνατότητα παρασκευής εμβολίου. Ένα εμβόλιο που δύναται να προλάβει τη μόλυνση από τον ιό, και άρα την πρόκληση καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Το εν λόγω εμβόλιο είναι ένα εμβόλιο 100% αποτελεσματικό για τα δύο πιο «επικίνδυνα» στελέχη του ιού HPV, δη­λαδή του ανθρώπινου ιού των κονδυλωμάτων, και σύμφωνα με τους κατασκευαστές, πρόκειται να κυκλοφορή­σει μέσα στον επόμενο χρόνο.
Τα αποτελέσματα του εμβολίου Gardasil, προϊόν έρευναs της εταιρείας Merck, που δούλεψε πάνω στο πολύ­τιμο αυτό εμβόλιο, προέκυψαν από τη μελέτη 12.167 γυναικών ηλικίας 16-23 ετών από 13 διαφορετικές χώρες. Οι ε­ρευνητές πιστεύουν ότι το εμβόλιο θα είναι πιο αποτελεσματικό αν χορηγεί­ται πριν την εφηβεία. Το εμβόλιο τns Merck ανταγωνίζεται το αντίστοιχο εμ­βόλιο τns GlaxoSmith Kline, που ονο­μάζεται Cerνarix.

Η κλινική μελέτη του Gardasil έδειξε ό­τι ήταν 100% αποτελεσματικό στην πρόληψη πρώιμων καρκίνων και προκαρκινικών αλλοιώσεων που προ­καλούνται από τα δύο πιο «επικίνδυ­να» στελέχη, δηλαδή τα στελέχη HPV 16 και HPV 18. Αυτά ευθύνονται για το 70% των περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
Παρόμοια αποτελέσματα είχαν παρα­τηρηθεί και σε προηγούμενη μικρότερη μελέτη, που περιλάμβανε 277 γυ­ναίκες. Είναι αυτονόητο ότι τα εμβόλια αυτά είναι πολύ σημαντικά, αφού δί­νουν τη δυνατότητα πρόληψης των περισσότερων περιπτώσεων ενός ιδι­αίτερα συχνού καρκίνου.

Το εμβόλιο που θα παίξει πρωταρχι­κό ρόλο στη ζωή κάθε γυναίκας και θα συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας είναι πλέον γεγονός. Μηνύ­ματα ελπίδας και αισιοδοξίας στείλα­νε σε όλες τις γυναίκες κορυφαίοι Ευ­ρωπαίοι επιστήμονες που ειδικεύο­νται στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και παρευρέθηκαν στο Ευ­ρωπαϊκό Συνέδριο καρκίνου (ECCO) στο Παρίσι. Όπως τονίστηκε και α­πό τους ομιλητές, η πρωτογενής πρόληψη του καρκίνου του τραχή­λου της μήτρας μέσω εμβολιασμού θα μπορούσε να βοηθήσει να σω­θούν πολλές ζωές γυναικών που α­κόμη πεθαίνουν στην Ευρώπη από αυτή τη νόσο.

Με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν, αξίζει να σημειωθεί ότι σαράντα γυναίκες πεθαίνουν ημερησίως στην Ευρώπη από καρκί­νο του τραχήλου της μήτρας. Όπως χαρακτηριστικά ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συνε­δρίου η ανάπτυξη εμβολίων ενάντια στον ιό HPV, παλιό όνειρο όσων ασχολούνται με την καταπολέμηση του καρκίνου του τραχήλου, φαίνεται ότι γίνεται πραγματικότητα. Πρόκειται για τετραδύναμο εμβόλιο που στο­χεύει στην προφύλαξη από τη μό­λυνση των ιών 16, 18 και 6, 11. Το πο­λυπόθητο εμβόλιο αποσκοπεί στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου σε ποσοστό 70% (θεωρούνται υ­πεύθυνοι οι ιοί 16 και 18), καθώς επί­σης και των κονδυλωμάτων – θηλω­μάτων σε ποσοστό 90% (ιοί 6 και 11). Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσμα­τα της φάσης ΙΙΙ μεγάλης κλινικής μελέτης, το εμβόλιο προσφέρει 100% αποτελεσματικότητα όσον αφορά αλ­λοιώσεις που μπορεί να προκαλέσει στον τράχηλο της μήτρας ο ιός ΗΡV.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να παρουσιαστεί καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι η μόλυνση από τον ιό HPV ενώ οι επιστήμονες δεν γνωρί­ζουν τις αιτίες που η νόσος εκδηλώνεται ­σε κάποιες γυναίκες και σε κάποιες άλλες όχι.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Καθηγητή Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Θεοδώρου Αγοραστού, οι παράγοντες που συντελούν στην εκδήλωση της συγκεκριμένης νόσου μπορεί να είναι ενδογενείς και εξωγενείς. Οι εξωγενείς είναι το κάπνισμα και η χρήση ανοσοκατα­σταλτικών φαρμάκων, ενώ ενδογε­νείς παράγοντες πιθανολογούνται και μπορεί να είναι γενετικοί και πο­λυμορφισμοί γονιδίων. Η προσβολή των γυναικών από τον ιό HPV γίνεται συνήθως σε νεαρή ηλικία. Όπως εί­ναι ήδη γνωστό ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας σχετίζεται άμεσα με τη σεξουαλική ζωή των γυναικών. Η έναρξη του σεξ σε μικρή ηλικία, ο μεγάλος αριθμός συντρόφων και οι ερωτικοί σύντροφοι με πλού­σιο ερωτικό παρελθόν αυξάνουν την πιθανότητα προσβολής από τη νόσο. Ο ιός προσβάλλει γυναίκες και άντρες ηλικίας από 17 έως 30 ετών και εμφα­νίζεται μετά τα 30. Μεταδίδεται από άτομο σε άτομο χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα, ενώ πρέπει να ση­μειωθεί πως από τη στιγμή που μο­λυνθεί το άτομο ο καρκίνος εκδηλώ­νεται μετά από 15 με 20 χρόνια. Όπως χαρακτηριστικά επεσήμαναν ο κ. Θ. Αγοραστός, ο κ. Σ. Φωτίου (Αναπλη­ρωτής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναι­κολογίας) και ο κ. Δ. Σκάρλος (Παθολόγος – Ογκολόγος) το εμβόλιο θα πρέπει να γίνεται σε άτομα που δεν έ­χουν ξεκινήσει ακόμα τη σεξουαλική τους δραστηριότητα, δηλαδή σε κο­ρίτσια από 12 έως 15 ετών. Κανονικά θα πρέπει να εμβολιάζονται και τα α­γόρια, καθώς είναι φορείς του ιού.

Η προσβολή των γυναι­κών από τον ιό HPV γίνε­ται συνήθως σε νεαρή ηλικία. Όπως είναι ήδη γνω­στό ο καρκίνος του τραχή­λου της μήτρας σχετίζεται άμεσα με τη σεξουαλική ζωή των γυναικών.